Huisregels

Huisregels

Dorpshuis de Oude School heeft huisregels voor gebruikers, huurders en bezoekers.

Het dorpshuis is geen publiektoegankelijke ruimte, De activiteiten die er plaatsvinden zijn over het algemeen besloten bijeenkomsten van de clubs, verenigingen en organisaties. Deze kunnen beslissen of hun activiteiten wel toegankelijk zijn voor publiek.

1. Het algemeen toezicht berust bij het bestuur van de stichting Beheer Dorpshuis Wieringerwaard. De gebruikers nemen de door hen aangegeven aanwijzingen in acht. Dit algemeen toezicht ontheft de gebruikers niet van de plicht zelf toezicht uit te oefenen op medegebruikers en het publiek. Van de gebruikers wordt correct gedrag verwacht. Alle aanwijzingen, gegeven door het bestuur, dienen onverwijld te worden opgevolgd.

2. Het dorpshuis is geen publiektoegankelijke ruimte. De activiteiten die er plaatsvinden zijn over het algemeen besloten bijeenkomsten van de clubs, verenigingen en organisaties.

3. Het is de bezoeker niet toegestaan ruimten te betreden die in gebruik zijn bij andere gebruikers(groepen) of die door andere groepen zijn gehuurd.

4. In het gehele dorpshuis geldt een rookverbod.

5. Huisdieren zijn niet toegestaan

6. Apparatuur van dorpshuis De Oude School mag met toestemming van het bestuur gebruikt worden.

7. Door de huurder aangerichte schade wordt bij de huurder in rekening gebracht.

8. Het bestuur is niet aansprakelijk voor beschadiging of ontvreemding van persoonlijke eigendommen of van eigendommen van gebruiker/ bezoeker

9. Het zelf meenemen van etenswaren of dranken is niet toegestaan, tenzij daarover een regeling met het bestuur is getroffen.

10. De regels gesteld bij of namens de Drank- en Horecawetgeving zullen worden nageleefd en gehandhaafd.

11. Bij verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid door het gebruik van alcoholhoudende drank, zal er geen alcoholhoudende drank (meer) worden verstrekt. Personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren, zal geen alcoholhoudende drank meer worden verstrekt en zij zullen direct uit het pand worden verwijderd.

12. Het bezit, gebruik of verhandelen van drugs en/of hallucinerende middelen is verboden. Bij constatering hiervan, zijn wij verplicht de politie in te schakelen.

13. Personen die agressief, discriminerend en/of aanstootgevend gedrag vertonen, zullen hierop door een verantwoordelijke worden aangesproken. Bij herhaling van bedoeld gedrag, zal verwijdering uit het pand volgen.

14. Het veroorzaken van geluidsoverlast bij het verlaten van het gebouw dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Houd rekening met de omwonenden.

15. De verwarming-, licht- en geluidsinstallatie mogen alleen bediend worden door de beheerder. Bij voorstellingen kan in overleg met de beheerder overeengekomen worden dat bediening van de installatie door de huurder zelf zal worden geregeld. Klachten met betrekking tot deze installaties moeten direct aan de beheerder worden gemeld.

16. Gebruikers worden geacht de gebruikte ruimten in goede orde te gebruiken en schoon en net achter te laten. Daartoe wordt toilet- en schoonmaakmateriaal beschikbaar gesteld. Geregelde schoonmaak van gezamenlijke ruimten als keuken, toiletten en gangen wordt centraal geregeld. Er zal periodiek een beroep op vrijwilligers moeten worden gedaan voor een ‘grote schoonmaak’.

17. Het gebouw is toegankelijk met een beperkt aantal geregistreerde sleutels. Iedere vereniging ontvangt daartoe het zelf nodig geachte aantal, en tekent daarvoor. Verlies van een dergelijke kostbare sleutel, die alleen via bestelling en hernieuwde registratie te vervangen is, zal vergoed moeten worden door de verliezer.

18. De huisregels maken deel uit van de overeenkomst die een gebruiker met het dorpshuis aangaat. Het herhaaldelijk niet naleven van de huisregels kan leiden tot de opschorting of de beëindiging van de overeenkomst.

19. Een persoon die de huisregels herhaaldelijk niet naleeft kan door het bestuur voor een daarbij te bepalen termijn de toegang tot het dorpshuis worden ontzegd.

20. Geschillen over de uitleg of toepassing van deze regels worden voorgelegd aan het bestuur van het dorpshuis.

21. In geval van tegenstrijdige belangen beslist het bestuur van Stichting Beheer Dorpshuis Wieringerwaard.

22. Er zijn regels voor ophangen van publicaties in dorpshuis de Oude School.

De verschillende publicatie borden zijn:

  1. Voor reguliere en incidentele gebruikers van dorpshuis “de Oude School”. Het gebruikersbord is te vinden in de gang tussen de deuren van de verwarmings-/werkkast en de kelder.
  2. Voor niet-gebruikers van het dorpshuis. Dit bord is te vinden in de gang aan de westzijde direct na de klapdeuren.
  3. Het A-bord voor evenementen in het dorpshuis. Dit bord is verplaatsbaar en staat meestal in de entree.
  4. Het buitenbord waarin informatie over actuele activiteiten is te vinden bij de voordeur. De informatie mag alleen door een beheerder hierin worden opgehangen.
  5. Publicatieborden in de lokalen. Hier worden meestal mededelingen opgehangen over de inrichting en gebruik van deze lokalen.

Publicaties mogen alleen aan de publicatie borden worden bevestigd met magneten. Plakband of andere vormen van bevestigingsmiddelen zijn niet toegestaan. Het is ook op geen enkele manier toegestaan om publicaties op ramen, deuren en muren te plaatsen.
Niet-actuele en verlopen publicaties dienen zo snel mogelijk te worden verwijderd.
Dorpshuis “de Oude School” mag niet ter zake doende publicaties en oude publicaties van de publicatieborden afhalen. Commerciële publicaties mogen alleen op de borden worden geplaatst als deze verband houden met een activiteit in het dorpshuis.